تور یوگا با عمو نوروز. 11-12 بهمن

تور یوگا با عمو نوروز

سفر به کویرآباد همراه با یوگای خنده

بازدیدها: خانه عمو مش رضا، بازدید از مسجدجامع ورامین، برج علاءالدوله، کویر ورامین، کاروانسرای دیرگچین