تور جواهرده

فم تور ییلاق جواهرده رامسر با همراهی و مشارکت بیابوم. تیرماه 1398

اهدا لوح یادبود و تشکر از متل جواهر و کاشت نهال از برنامه های سفرهای عمو نوروز در برگزاری تورهای داخلی است