یک فنجان چای با عمو نوروز- 1

یک فنجان چای با عمو نوروز فرصتی برای یادگیری بیشتر. این نشست صمیمانه سه شنبه ۱۵ مرداد ماه  1398از ساعت ۱۷ الی ۱۹ با موضوع: نقش راهنمایان در صنعت گردشگری و با حضور: ابوالقاسم ساسان (راهنمای باتجربه در حوزه گردشگری فرهنگی) با همراهی رسانه راه بلد در محل شرکت سفرهای عمو نوروز برگزار شد.

در این برنامه میثم امامی از راهنمایان فعال کشور و علی رفیعی از مدیران دولتی حوزه میراث فرهنگی و گردشگری هم نکاتی را در خصوص راهنمایان عنوان کردند که مورد توجه و استفاده شرکت کنندگان بود

ویدیوی یک فنجای چای با عمو نوروز را اینجا ببینید