یک فنجان چای با عمو نوروز- 5

پنجمین نشست صمیمانه یک فنجن چای با عمو نوروز با دکتر کیمیاسادات عجایبی مدیرعامل موسسه زمین گردشگری