یک فنجان چای با عمو نوروز ۶

18 دسامبر 2019

یک فنجان چای با عمونوروز - ثبت جهانی دو تار

یک فنجان چای با عمو نوروز

فرصتی برای یادگیری بیشتر

دوشنبه ۲ دی ماه ۹۸
از ساعت ۱۷ الی ۱۹

موضوع

به مناسبت ثبت جهانی دوتار
آشنایی با موسیقی فولکلور جنوب خراسان

با حضور: خلیل شیخ
(نوازنده دوتار)

ظرفیت محدود
هزینه ثبت‌نام: لبخند زیبا

⌚ هماهنگی از ۹-۱۷
☎ ۰۲۱-۸۸۶۵۶۶۹۰